Ebook Mathematics for Economists: Part 2 - Dr. Dilfraz Singh

Ebook Mathematics for Economists: Part 2 presents the following content: Introduction to differential equations and solutions: variable separable case and homogeneous equation; transpose and inverse of matrix; application of matrices in economics; conditions of hawkins and simon; formulation of linear programming; .Please refer to the documentation for more details. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.