Ebook Economics of growth and development: Part 2 - Dr. Pavitar Parkash Singh

Ebook Economics of growth and development: Part 2 presents the following content: Economic development and institutions; approaches to development: vicious circle of poverty and unlimited supply of labor; big push theory of growth; balanced growth and unbalanced growth; .Please refer to the documentation for more details. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    173    3    08-12-2023
1    82    2    08-12-2023
18    66    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.