Ebook Methodology of educational research and statistics: Part 1 - Dinesh Kumar

Ebook Methodology of educational research and statistics: Part 1 presents the following content: Educational Research; Types of Research: Basic, Applied and Action Research; Selection, Statement and Source of Research Problem; Review of Related Literature: Need and Sources; Developmental Studies; .Please refer to the documentation for more details. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
96    37    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.