Ebook Event Managemen: Part 2

Ebook Event Managemen: Part 2 presents the following content: Protocol and Staging; Leadership; Operations, Logistics, Safety and Security Management; Crowd Management and Evacuation; Monitoring, Control and Evaluation; .Please refer to the documentation for more details. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.