130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là tài liệu cần thiết đối với cán bộ, đảng viên trong công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiết thực hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách. | Phần thứ hai NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG I- XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN 24. Tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập coi việc học tập lý luận và chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của mình 1. 25. Vì sao ít nhất cũng phải học những điều cơ bản những điều a b c về chủ nghĩa cộng sản Vì chủ nghĩa cộng sản là mục đích cuối cùng của Đảng ta. Đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản là lẽ sống của người đảng viên. Nội dung của chủ nghĩa cộng sản rất rộng. Bước đầu mỗi đảng viên phải học để nắm được nội dung chủ nghĩa cộng sản là gì 2. 1 2. Hồ Chí Minh Toàn tập Sđd 114. 27 26. Vì sao phải học tập đường lối của Đảng Vì có nắm vững đường lối cách mạng mới thấy rõ phương hướng tiến lên của cách mạng mới hiểu rõ mình phải làm gì và đi theo phương hướng nào để thực hiện mục đích của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay 1. 27. Về tư tưởng nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng 2. 28. Đảng phải tăng cường tư tưởng giai cấp công nhân và rửa gột những tư 1. Hồ Chí Minh Toàn tập Sđd . 2. Hồ Chí Minh Toàn tập Sđd . 28 tưởng trái với nó. Nước ta đã lâu ở dưới chế độ thực dân và phong kiến cho nên những tư tưởng bất chính có thể ảnh hưởng vào trong Đảng. Số đông đảng viên là nông dân và tiểu tư sản trí thức điều đó tuy là tốt và hợp lý cho nên cũng mang vào Đảng những tư tưởng phi vô sản . Vì vậy Đảng cần phải giáo dục và yêu cầu đảng viên ra sức học tập lý luận mở rộng tự phê bình và phê bình đấu tranh với những tư tưởng phi vô sản 1. 29. Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận. Vì không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết không trông xa thấy rộng trong lúc đấu tranh dễ lạc 1. Hồ Chí Minh Toàn tập Sđd . 29 phương hướng kết quả là mù chính trị thậm chí hủ hóa xa rời cách mạng 1. 30. Học chủ nghĩa Mác - Lênin không phải nhắc như con vẹt Vô sản thế giới liên hiệp lại mà phải thống nhất chủ nghĩa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    94    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.