Ứng dụng bài tập yoga nhằm nâng cao thể chất cho người cao tuổi tại Trung tâm yoga For you Đà Nẵng

Mục tiêu của bài viết "Ứng dụng bài tập yoga nhằm nâng cao thể chất cho người cao tuổi tại Trung tâm yoga For you Đà Nẵng" là lựa chọn và ứng dụng các bài tập Yoga nhằm nâng cao thể chất cho người cao tuổi đang tập luyện tại trung tâm Yoga for You, thành phố Đà Nẵng. | 740 Taåp chñ KHOA HOÅC - Trûúâng Àaåi hoåc Quöëc tïë Höìng Baâng Söë àùåc biïåt 12 2022 ÛÁNG DUÅNG BAÂI TÊÅP YOGA NHÙÇM NÊNG CAO THÏÍ CHÊËT CHO NGÛÚÂI CAO TUÖÍI TAÅI TRUNG TÊM YOGA FOR YOU ÀAÂ NÙÉNG . . Phan Troång Àöìng1 Àùång Thõ Höìng Nhung2 1 Trûúâng Àaåi hoåc TDTT Àaâ Nùéng 2 Viïån Khoa hoåc TDTT Viïåt Nam TOÁM TÙÆT Muåc tiïu Lûåa choån vaâ ûáng duång caác baâi têåp yoga nhùçm nêng cao thïí chêët cho ngûúâi cao tuöíi àang têåp luyïån taåi trung têm Yoga for You Thaânh phöë Àaâ Nùéng. Phûúng phaáp Phên tñch vaâ töíng húåp caác taâi liïåu liïn quan phoãng vêën caác chuyïn gia huêën luyïån viïn giaáo viïn giaãng daåy huêën luyïån Yoga taåi caác trung têm cêu laåc böå taåi Thaânh phöë Àaâ Nùéng Phûúng phaáp kiïím tra vaâ thûåc nghiïåm sû phaåm Phûúng phaáp kiïím tra y hoåc vúái caác chó söë cên nùång BMI tyã lïå eo höng têìn söë hö hêëp dung tñch söëng huyïët aáp vaâ phûúng phaáp toaán thöëng kï vúái caác thöng söë W t p vaâ r Kïët quaã Àaä lûåa choån àûúåc 30 baâi têåp yoga göìm 04 baâi têåp thúã 18 baâi têåp tû thïë Yoga vaâ 03 baâi têåp thû giaän. Kïët luêån Qua 03 thaáng thûåc nghiïåm trïn caác khaách thïí nghiïn cûáu cho thêëy hiïåu quaã cuãa caác baâi têåp trong viïåc nêng cao thïí chêët cho ngûúâi cao tuöíi taåi Trung têm Yoga For You Àaâ Nùéng coá sûå tùng trûúãng úã nhoám thûåc nghiïåm hún hùèn so vúái nhoám àöëi chûáng vúái sûå khaác biïåt coá yá nghôa thöëng kï pTaåp chñ KHOA HOÅC - Trûúâng Àaåi hoåc Quöëc tïë Höìng Baâng Söë àùåc biïåt 12 2022 741 laâ têåp luyïån thïí duåc thïí thao. Muåc àñch cuãa viïåc têåp luyïån nhùçm duy trò khaã nùng vêån àöång nêng cao sûác khoãe keáo daâi tuöíi thoå. Vò vêåy hònh thûác vaâ nöåi dung luyïån têåp phaãi phuâ húåp vúái àùåc àiïím caá nhên. Mön yoga àaä trúã thaânh möåt mön thïí thao ûa chuöång taåi caác cêu laåc böå sûác khoãe vaâ caác chûúng trònh vui chúi giaãi trñ cöång àöìng taåi nhiïìu nûúác trïn thïë giúái. ÚÃ Viïåt Nam oga laâ xu hûúáng têåp luyïån phöí biïën àûúåc sûã duång àïí nêng cao sûác khoãe cho moåi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
239    65    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.