Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng phương pháp tích hợp trong quá trình dạy học Lịch sử Việt Nam (1945 1975) ở trường trung học phổ thông

Mục tiêu nghiên cứu của Luận án "Vận dụng phương pháp tích hợp trong quá trình dạy học Lịch sử Việt Nam (1945 1975) ở trường trung học phổ thông" là khẳng định tầm quan trọng của phương pháp tích hợp trong dạy học Lịch sử hiện nay, đề tài tập trung nghiên cứu quá trình vận dụng phương pháp tích hợp trong các thành tố cơ bản của quá trình dạy học Lịch sử, từ đó đề xuất các biện pháp vận dụng phương pháp dạy học tích hợp trong bài nghiên cứu kiến thức mới và bài thực hành phần Lịch sử Việt Nam (1945 - 1975) ở trường THPT. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯƠNG TRUNG PHƯƠNG vËn dông ph- ng ph p tÝch hîp trong qu tr nh d y häc lÞch sö viÖt nam 1945 - 1975 ë tr êng trung häc phæ th ng Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2023 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học . Nguyễn Thị Thế Bình Phản biện 1 . Nguyễn Mạnh Hưởng - Trường ĐHSP Hà Nội Phản biện 2 . Đàm Thị Uyên - Đại học Thái Nguyên Phản biện 3 TS. Đoàn Nguyệt Linh - Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi .giờ ngày tháng năm 2023 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện Thư viện Quốc Gia Hà Nội Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TT Tên công trình Năm Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Các mức độ tích hợp kiến thức trường Đại học Sư phạm toàn quốc 1 trong dạy học lịch sử ở trường 2018 lần thứ VII năm 2018 Số ISBN THPT hiện nay 978-604-54-4525-9 Trang 557-560 Sự cần thiết của phương pháp tích Tạp chí Giáo dục Số 447 Kì 1- 2 hợp trong dạy học lịch sử ở trường 2019 2 2019 Trang 29-32. trung học phổ thông hiện nay Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư Phương pháp tích hợp trong dạy 3 2019 phạm Hà Nội Số 2A 2019 Trang học lịch sử ở trường THPT 230 - 239. Hệ thống phương pháp dạy học Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư lịch sử theo định hướng phát 4 2020 phạm Hà Nội Số 4C 2020 Trang triển năng lực học sinh ở trường 296-303. trung học phổ thông Dạy học tích hợp nội dung Cuộc kháng chiến toàn quốc Tạp chí Giáo dục Số 484 Kì 2- 5 2020 chống thực dân Pháp 1946- 8 2020 Trang 32-37. 1954 cho học sinh lớp 12 Thực trạng và giải pháp vận Hội thảo khoa học Chương trình giáo dụng phương pháp tích hợp trong dục phổ thông 2018 và sách giáo 6 2021 dạy học lịch sử ở trường trung khoa Lịch sử mới từ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    196    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.