Vấn đề định vị ngôn ngữ Tà Mun

Bài viết "Vấn đề định vị ngôn ngữ Tà Mun" cung cấp một số đặc điểm về ngữ âm của tiếng Tà Mun và những tương ứng ngữ âm giữa các từ cơ bản trong tiếng Tà Mun và các ngôn ngữ trong nhóm Nam Bahnar; qua đó xác định vị trí của tiếng Tà Mun trong nhóm ngôn ngữ này. | Tạp chí KHOA HỌC Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Số 11 03 2020 93 110 93 VẤN ĐỀ ĐỊNH VỊ NGÔN NGỮ TÀ MUN Lê Khắc Cường1 Phan Trần Công2 1 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2 Trường Đại học KHXH và NV Đại học Quốc gia TÓM TẮT Người Tà Mun hiện sinh sống chủ yếu tại hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Họ cộng cư với người Stiêng người Chrau và người Việt. Quá trình giao lưu tiếp biến khiến cho việc bảo lưu và nhận diện các đặc trưng văn hóa tộc người gặp nhiều khó khăn. Về ngôn ngữ tiếng Tà Mun có mối quan hệ họ hàng với các ngôn ngữ Nam Bahnar đặc biệt gần gũi với tiếng Chrau qua so sánh đối chiếu vốn từ cơ bản giữa hai ngôn ngữ. Tuy nhiên sự khác biệt của 2 ngôn ngữ này đủ lớn nên theo chúng tôi thỏa đáng hơn cả là cần xem tiếng Tà Mun như một ngôn ngữ độc lập chứ không phải là một phương ngữ của tiếng Chrau. Bài viết này cung cấp một số đặc điểm về ngữ âm của tiếng Tà Mun và những tương ứng ngữ âm giữa các từ cơ bản trong tiếng Tà Mun và các ngôn ngữ trong nhóm Nam Bahnar qua đó xác định vị trí của tiếng Tà Mun trong nhóm ngôn ngữ này. Từ khóa Ngôn ngữ Tà Mun nhóm ngôn ngữ Nam Bahnar tiếng Chrau tiếng Stiêng ngôn ngữ Nam Á. 1. GIỚI THIỆU Vấn đề tộc người và ngôn ngữ tộc người Tà Mun nhiều hơn sau 2 cuộc hội thảo được tổ chức khá phức tạp. Trước năm 1975 người Tà Mun tại Tây Ninh và Bình Phước trên cơ sở đề tài được chính quyền Việt Nam Cộng hòa công khoa học về người Tà Mun do Sở Văn hóa Thể nhận là một sắc dân riêng. Sau năm 1979 dù thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh chủ trì 1 . Ngày Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam ban 04 10 2012 tỉnh Tây Ninh tổ chức hội thảo hành theo Quyết định số 121-TCTK PPCĐ về việc xác định tộc danh Tà Mun. Nhiều ý kiến ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng cho rằng Tà Mun Stiêng Chrau là ba tộc người Tổng cục Thống kê không có tên Tà Mun nhưng khác nhau. Một số khác lại xác định Tà Mun chỉ Chứng minh nhân dân và một số giấy tờ tùy là một bộ phận của người Stiêng hoặc người thân khác của một bộ phận dân cư sinh sống tại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.