Ebook Applied statistics and probability for engineers (Third Edition): Part 1

Ebook Applied statistics and probability for engineers (Third Edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 the role of statistics in engineering, chapter 2 probability, chapter 3 discrete random variables and probability distributions, chapter 4 continuous random variables and probability distributions, chapter 5 joint probability distributions, chapter 6 random sampling and data description, chapter 7 point estimation of parameters, chapter 8 statistical intervals for a single sample. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
464    41    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.