Hospitalization event notifications and reductions in readmissions of Medicare fee-for-service beneficiaries in the Bronx, New York

Follow-up with a primary care provider after hospital discharge has been associated with a reduced likelihood of readmission. However, primary care providers are frequently unaware of their patients’ hospitalizations. Event notification may be an effective tool for reducing readmissions by notifying primary care providers when their patients have been admitted to and discharged from a hospital. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.