Shared decision-making using personal health record technology: A scoping review at the crossroads

This scoping review aims to determine the size and scope of the published literature on shared decision-making (SDM) using personal health record (PHR) technology and to map the literature in terms of system design and outcomes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    73    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.