Comparison of three commercial knowledge bases for detection of drug-drug interactions in clinical decision support

To compare 3 commercial knowledge bases (KBs) used for detection and avoidance of potential drug-drug interactions (DDIs) in clinical practice. Methods: Drugs in the DDI tables from First DataBank (FDB), Micromedex, and Multum were mapped to RxNorm. The KBs were compared at the clinical drug, ingredient, and DDI rule levels. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    65    2    07-12-2023
146    157    2    07-12-2023
2    128    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.