Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - MA. Nguyễn Thị Hải Bình

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 Tổng quan về thị trường tài chính và các định chế tài chính, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bản chất và chức năng của thị trường tài chính; Phân loại thị trường tài chính; Chức năng của các định chế tài chính; Phân loại các định chế tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH amp CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH NỘI DUNG CHƯƠNG . Bản chất và chức năng của thị trường tài chính . Phân loại thị trường tài chính . Chức năng của các định chế tài chính . Phân loại các định chế tài chính . Bản chất và chức năng của thị trường tài chính Vốn Vốn 1 2 4 1. 5 1. 10 2. 6 2. 11 V 3. 7 3. 12 Ố 4. 8 4. 13 N 5. 9 5. 14 3 Vốn Vốn . Bản chất và chức năng của thị trường tài chính Bản chất của thị trường tài chính Quá trình luân chuyển vốn từ những người có nguồn vốn nhàn rỗi đến những người cần sử dụng vốn. Mối quan hệ nhân quả giữa đầu tư và tiết kiệm để phát triển kinh tế xã hội mở rộng sản xuất và kinh doanh từ đó tăng thu nhập quốc dân và cải thiện đời sống của tất cả nhân dân. . Bản chất và chức năng của thị trường tài chính Chức năng của thị trường tài chính 1. Tập trung các khoản tiền tiết kiệm thành nguồn vốn lớn tài trợ ngắn hạn và dài hạn cho các chủ thể cần vốn trong nền kinh tế. Đây là chức năng quan trọng nhất. Thể hiện qua kênh tài chính gián tiếp và kênh tài chính trực tiếp. . Bản chất và chức năng của thị trường tài chính Chức năng của thị trường tài chính üKênh tài chính gián tiếp Thông qua các trung gian tài chính các NHTM các định chế tài chính phi ngân hàng với vai trò là người huy động vốn rồi cho vay. üKênh tài chính trực tiếp Thông qua các thị trường tài chính chủ thể dư thừa vốn trực tiếp chuyển vốn cho chủ thể thiếu vốn bằng cách mua các tài sản tài chính trực tiếp từ người phát hành . . Bản chất và chức năng của thị trường tài chính . Bản chất và chức năng của thị trường tài chính Chức năng của thị trường tài chính 2. Kích thích tiết kiệm và đầu tư TTTC tạo cơ hội đầu tư cho mọi thành viên trong xã hội. TTTC tăng hiệu suất sử dụng vốn của nền kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua TTTC ngày càng phát triển. . Bản chất và chức năng của thị trường tài chính Chức năng của thị trường tài chính 3. Hình thành giá các tài sản tài chính Thông qua tác động qua lại

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    77    3    09-12-2023
3    77    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.