Nghiên cứu lực bóp cơ tay thuận và các yếu tố liên quan trên sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết "Nghiên cứu lực bóp cơ tay thuận và các yếu tố liên quan trên sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022" là đánh giá lực bóp cơ tay thuận và tìm hiểu các yếu tố liên quan với lực bóp cơ tay thuận trên sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022. | TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ SỐ 60 2023 NGHIÊN CỨU LỰC BÓP CƠ TAY THUẬN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022 Huỳnh Khải Quang Huỳnh Cao Ngân Minh Đồng Lê Minh Quân Phạm Thị Ánh Tuyết Phan Kim Huệ Nguyễn Lê Ngọc Giàu Trương Thành Nam Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Email 1953040062@ Ngày nhận bài 04 01 2023 Ngày phản biện 14 3 2023 Ngày duyệt đăng 29 5 2023 TÓM TẮT Đặt vấn đề Lực bóp cơ tay là chỉ số đo lường quan trọng về sức mạnh của khối cơ trong cơ thể tiên lượng được tình trạng dinh dưỡng khả năng vận động và nguy cơ bệnh tật. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá lực bóp cơ tay thuận và tìm hiểu các yếu tố liên quan với lực bóp cơ tay thuận trên sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 396 sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ 7 2022-9 2022 sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc về đặc điểm tuổi giới mức độ hoạt động thể lực và cân đo các chỉ số nhân trắc lực bóp cơ tay thuận. Kết quả Trung bình lực bóp cơ tay thuận của sinh viên là 25 7 9 9 kg . Tỷ lệ sinh viên có lực bóp cơ tay thuận mức độ đạt là 8 3 và mức tốt là 2 8 . Phân tích hồi qui logistic các yếu tố liên quan đến lực bóp cơ tay thuận ở sinh viên cho thấy lực bóp cơ tay thuận mạnh hơn ở nam so với nữ OR 3 3 p 0 002 Chỉ số khối cơ thể BMI 23 kg m2 so với các nhóm BMI từ 18 5 23 kg m2 OR 8 9 p 0 003 và tỷ lệ phần trăm mỡ của cơ thể bình thường so với nhóm có tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể thấp hoặc cao OR 3 8 p 0 001 . Kết luận Phần lớn sinh viên năm thứ nhất có lực bóp cơ tay thuận chưa đạt tiêu chuẩn và lực bóp cơ tay có liên quan đến giới tính BMI và tỷ lệ phần trăm mỡ của cơ thể. Từ khóa Lực bóp cơ tay sinh viên BMI. ABSTRACT HANDGRIP STRENGTH OF THE DOMINANT HAND AND RELATED FACTORS AMONG FIRST-YEAR STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2022 Huynh Khai Quang Huynh Cao Ngan Minh Dong Le Minh Quan Pham Thi Anh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    63    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.