Tỷ lệ lưu hành huyết thanh học ấu trùng Cysticercus cellulosae ở người dân sống tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk và yếu tố liên quan

Bài viết Tỷ lệ lưu hành huyết thanh học ấu trùng Cysticercus cellulosae ở người dân sống tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk và yếu tố liên quan trình bày xác định tỷ lệ huyết thanh dương tính với ấu trùng C. cellulosae ở người dân tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, năm 2021 và mô tả một số yếu tố liên quan đến người có huyết thanh dương tính với ấu trùng C. cellulosae. | TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ SỐ 45 2022 2. Chintan Malhotra Deepika Dhingra Nishant Nawani Partha Chakma Arun K Jain. 2019 . Phacoemulsification in posterior polar cataract Experience from a tertiary eye care Centre in North India. Indian J Ophthalmol 68 4 589-594. 3. Hayashi K. et. al. 2003 Outcomes of surgery for posterior polar cataract. Cataract Refract Surg 29 pp. 45 49. 4. Lee . Lee . 2003 . Phacoemulsification of posterior polar cataracts a surgical challenge. Br J Ophthalmol 87 1426 1427. 5. Lucio Buratto. 2003 . Phacoemulsification principles and techniques. Slack Incorporated 2nd edition. 768 pages. 6. Osher . Yu . Koch . 1990 . Posterior polar cataracts a predisposition to intraoperative posterior capsular rupture. J Cataract Refract Surg 16 157 162. 7. Schroeder . 2005 . The management of posterior polar cataract the role of patching and grading. Strabismus 13 4 153 156. 8. Siatiri H Moghimi S. 2005 . Posterior polar cataract minimizing risk of posterior capsule rupture. Eye Lond 20 7 814-6. 9. Singh D Worst J Singh R Singh IR. 1993 . Cataract and IOL. New Delhi India Jaypee Brothers Medical Publishers p. 163-5. 10. Vasavada AR Raj SM. 2004 . Inside-out delineation. J Cataract Refract Surg 30 6 1167 1169. 11. Vasavada AR Raj SM Vasavada V and Shrivastav S. 2012 . Surgical approaches to posterior polar cataract a review. Eye 6 . 12. Vogt G. Horvath-Puho E. Czeizel E 2006 . A population-based case-control study of isolated congenital cataract. Orv Hetil 147 23 1077 1084. 13. Xia Hua Yongxiao Dong Jianying Du Jin Yang Xiaoyong Yuan. 2018 . Phacoemulsification with hydrodelineation and OVD-assisted hydro dissection in posterior polar cataract. BMC Ophthalmol 9 18 1 165. 14. World Health Organization WHO . 2014 . Visual impairment and blindness. Fact Sheet No. 282. Ngày nhận bài 06 11 2021 Ngày duyệt đăng 05 12 2021 TỶ LỆ LƯU HÀNH HUYẾT THANH HỌC ẤU TRÙNG CYSTICERCUS CELLULOSAE Ở NGƯỜI DÂN SỐNG TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG TỈNH ĐẮK .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.