Bài giảng Phân tích hướng đối tượng UML: Bài 7 - Đỗ Thị Mai Hường

Bài giảng Phân tích hướng đối tượng UML: Bài 7 Biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Biểu đồ chuyển trạng thái; biểu đồ trạng thái; biểu đồ trạng thái với trạng thái ẩn; biểu đồ trạng thái và lớp; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Phân tích hư ng i tư ng UML Giáo viên Th Mai Hư ng B môn Các h th ng thông tin Khoa CNTT - H c vi n k thu t quân s Please purchase a personal 1 license. Bài 7 Bi u chuy n tr ng thái và bi u ho t ng 2 Bi u chuy n tr ng thái Mô t chu kỳ t n t i c a i tư ng t khi nó sinh ra n khi nó b phá h y S d ng mô hình hóa khía c nh ng c a l p Bi u bao g m các thông tin sau Các tr ng thái c a i tư ng Hành vi c a i tư ng S ki n tác ng làm thay i tr ng thái Thông thư ng Xây d ng bi u chuy n tr ng thái cho m t vài i tư ng c a l p có nhi u hành vi ng trong d án Không ph i m i d án s d ng bi u lo i này 3 Tr ng thái i tư ng Tr ng thái i tư ng là k t qu c a các ho t ng trư c ó c a i tư ng i tư ng luôn trong m t tr ng thác xác nh t i m t th i i m Tr ng thái ư c xác nh b i giá tr c a thu c tính và liên k t v i i tư ng khác Thí d Con ngư i c th c a l p Person có các tr ng thái Ngư i lao ng Th t nghi p V hưu Hóa ơn mua hàng ã thanh toán chưa thanh toán Xe ô tô ang ch y ang ng Thay i tr ng thái i tư ng Có s ki n x y ra Thí d ai ó thanh toán hóa ơn hàng 4 Bi u tr ng thái Thí d bi u tr ng thái Unpaid Paying Invoice Created Paid Invoice destroyed S d ng bi u tr ng thái làm gì Phân tích viên ngư i thi t k và ngư i s d ng hi u hành vi i tư ng Ngư i phát tri n hi u hành vi i tư ng cài t nó 5 Bi u tr ng thái Các ph n t h a Tr ng thái kh i u Khi i tư ng ư c t o ra Tr ng thái d ng Khi i tư ng b phá h y Tr ng thái State Ho t ng Hành ng vào Hành ng ra Quá Transition S ki n i u ki n canh Hành ng Tr ng thái n 6 Bi u tr ng thái Các ph n t h a . Tr ng thái State Tr ng thái ư c xác nh t kh o sát thu c tính l p và quan h gi a các l p Ký pháp h a StateName Khi i tư ng trong tr ng thái nào ó nó th c hi n vài ho t ng Activity Phát sinh báo cáo Th c hi n tính toán và G i thông i p n i tư ng khác Có năm lo i thông tin có th g p trong tr ng thái Ho t ng Hành ng vào Hành ng ra S ki n L ch s tr ng thái. . 7 Bi u tr ng thái Các ph n t h a Canceled . do Arange alternate flight for customers Tr ng thái State Ho t ng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    47    1    01-12-2023
118    101    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.