Bài giảng Phân tích hướng đối tượng UML: Bài 9 - Đỗ Thị Mai Hường

Bài giảng Phân tích hướng đối tượng UML: Bài 9 Mô hình hóa dữ liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chuyển đổi đối tượng sang mô hình quan hệ; Ứng dụng một số phần mềm vào chuyển đổi mô hình; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Phân tích hư ng i tư ng UML Giáo viên Th Mai Hư ng B môn Các h th ng thông tin Khoa CNTT - H c vi n k thu t quân s Please purchase a personal license. Bài 9 Mô hình hóa d li u Chuy n i i tư ng sang mô hình quan h Trong CSDL quan h m t lư c ư c hình thành b i các b ng Table g m các c t và dòng. Trong mô hình i tư ng tương ng m t b ng là m t l p ho c nhi u l p . Các thành ph n tương ng như sau M t c t ng v i m t thu c tính l p M t dòng ng v i m t i tư ng M t th t c lưu tr stored procedure có th ng v i m t phương th c Chuy n i sơ l p sang lư c quan h bao g m Chuy n i l p b ng Chuy n i m i liên k t Chuy n i i tư ng sang mô hình quan h Chuy n i l p b ng M t l p chuy n i thành m t b ng c th như sau L p b ng M t thu c tính m t c t ch có các thu c tính c n nhu c u lưu tr và ư c òi h i b i ng d ng M t i tư ng th hi n m t dòng Chuy n i i tư ng sang mô hình quan h Chuy n i m i liên k t Chuy n i liên k t k t h p association Trư ng h p 1 Chuy n i i tư ng sang mô hình quan h Trư ng h p 2 Chuy n i i tư ng sang mô hình quan h Trư ng h p 3 Chuy n i i tư ng sang mô hình quan h Chuy n i liên k t k th a Trong L QH không có khái ni m k th a mà chúng thư ng dùng liên k t khóa chính khóa ngo i di n t i u này. Sau ây là các trư ng h p mà ta có th quy t nh ch n m t Chuy n i i tư ng sang mô hình quan h Trư ng h p 1 Ch s d ng m t b ng lưu tr t t c các lo i nhân viên. Ngoài ra ta cũng có th ưa thêm m t thu c tính nh m phân lo i dòng này thu c i tư ng nào Chuy n i i tư ng sang mô hình quan h Trư ng h p 2 Chuy n i i tư ng sang mô hình quan h Trư ng h p 3 Chuy n i i tư ng sang mô hình quan h Trư ng h p 4 ng d ng m t s ph n m m vào chuy n i mô hình Rose Paradigm Tóm t t Bài này ã xem xét các v n sau Mô hình i tư ng và mô hình d li u T o l p mô hình d li u B sung CSDL lư c gói lĩnh v c b ng th t c lưu tr và các quan h ng d ng ph n m m vào Mô hình hóa d li u Chuy n i gi a mô hình d li u và mô hình i tư ng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    50    2    01-12-2023
1    54    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.