Lecture Network + Guide to Networks (6th Edition) - Chapter 12: Voice and Video Over IP

Lecture Network + Guide to Networks (6th Edition) - Chapter 12: Voice and Video Over IP, objectives of this chapter: Use terminology specific to converged networks; Explain VoIP (Voice over IP) services, PBXs, and their user interfaces; Explain video-over-IP services and their user interfaces; Describe VoIP and video-over-IP signaling and transport protocols, including SIP, , and RTP. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    35    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.