Luận án Tiến sĩ Luật học: Buộc thực hiện đúng hợp đồng theo Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Mục đích của luận án "Buộc thực hiện đúng hợp đồng theo Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế" là nghiên cứu để làm sáng tỏ bản chất pháp lý của biện pháp buộc thực hiện đúng hợp đồng theo CISG, từ đó làm cơ sở để áp dụng hiệu quả biện pháp này. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT -o0o- NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG THEO CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC TP. HỒ CHÍ MINH năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT -o0o- Nguyễn Thị Thanh Huyền BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG THEO CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ Ngành Luật học Chuyên ngành Luật Kinh tế Mã số 9380107 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học PGS. TS Dương Anh Sơn TP. HỒ CHÍ MINH năm 2023 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu nêu trong Luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác các số liệu và trích dẫn trong Luận án đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tác giả Luận án Nguyễn Thị Thanh Huyền i MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 1. Tính cấp thiết của đề tài .1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên Mục đích nghiên Nhiệm vụ nghiên cứu .3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .4 Đối tượng nghiên cứu .4 Phạm vi nghiên 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận 5. Những đóng góp mới của luận án .6 6. Kết cấu của luận PHẦN NỘI DUNG .8 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .8 Tổng quan tình hình nghiên cứu .8 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài .8 Tình hình nghiên cứu ở trong nước .14 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu .16 Những vấn đề liên quan đến luận án đã được giải quyết và làm rõ .16 Những vấn đề còn bỏ ngỏ và nhiệm vụ của luận án .17 Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu .17 Cơ sở lý thuyết .17 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên Lý thuyết nghiên cứu .21 Phương pháp nghiên cứu .23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .25 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG THEO CISG .27 ii Khái niệm và đặc điểm của buộc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    54    1    04-12-2023
30    39    1    04-12-2023
144    197    4    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.