Chi phí hiệu quả của Afatinib trong điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR tại Việt Nam

Bài viết trình bày đánh giá tính chi phí hiệu quả của Afatinib so với Gefitinib và Erlotinib trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR tại Việt Nam. Phương pháp: Nghiên cứu đánh giá chi phí hiệu quả dựa trên mô hình hoá dựa trên quan điểm của bên chi trả. | TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 527 - th ng 6 - sè 2 - 2023 khuyết tật tại cộng đồng 15 Các dịch vụ chăm 73 5 nhân viên cho rằng khối lượng công việc sóc sức khỏe tại nhà bao gồm phục hồi chức được giao bị quá tải. Trong các nhiệm vụ được năng vật lý trị liệu phòng chống ung thư 16 giao có 82 4 đối tượng trả lời hoàn thành Các dịch vụ khám sàng lọc phát hiện các bệnh nhiệm vụ 4 4 số nhân viên hoàn thành công tật cho nhóm nguy cơ cao cho cộng đồng 17 việc được giao sớm và chủ động. Dịch vụ y tế Cung cấp thuốc thiết yếu bao gồm các tủ thuốc học đường và dịch vụ phục hồi chức năng cho để bán thuốc 2 . Đây là những gói dịch vụ yế do người khuyết tật được đánh giá là phù hợp nhất bảo hiểm y tế chi trả. Kết quả nghiên cứu của với 91 2 dịch vụ đảm bảo máu an toàn và chúng tôi tại bảng 3 nhận định của đối tượng về phòng chống các bệnh về máu thì chỉ có 60 3 sự phù hợp của các gói dịch vụ theo Thông tư nhân viên y tế đánh giá là phù hợp dịch vụ 39 TT BYT tại trạm y tế. Kết quả bảng 3 cho khám sàng lọc phát hiện các bệnh tật cho nhóm thấy dịch vụ y tế học đường và dịch vụ phục hồi có nguy cơ cao cho cộng đồng được đánh giá là chức năng cho người khuyết tật được đánh giá là phù hợp với tỷ lệ thấp nhất 58 5 . Gói dịch vụ y phù hợp nhất với 91 2 . Dịch vụ đảm bảo máu tế học đường và gói dịch vụ cung cấp thuốc thiết an toàn và phòng chống các bệnh về máu thì chỉ yếu và tủ thuốc dịch vụ là khả thi nhất 92 6 có 60 3 nhân viên y tế đánh giá là phù hợp. gói dịch vụ được cho là ít khả thi khi triển khai Dịch vụ khám sàng lọc phát hiện các bệnh tật thực hiện là gói dịch vụ khám sàng lọc phát hiện cho nhóm có nguy cơ cao cho cộng đồng được các bệnh tật cho nhóm nguy cơ cao 57 4 . đánh giá là phù hợp với tỷ lệ thấp nhất 58 5 . Theo kết quả bảng 4 thì gói dịch vụ y tế học TÀI LIỆU THAM KHẢO đường và gói dịch vụ cung cấp thuốc thiết yếu 1. Bộ Chính trị 2017 Nghị quyết 20 NQ TW về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng và tủ thuốc dịch vụ là khả thi nhất. Gói dịch vụ cao sức khỏe nhân dân

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    49    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.