Liên quan, tương quan giữa nồng độ nt pro bnp huyết tương với hình thái và chức năng tim ở bệnh nhân suy tim do bệnh van tim

Bệnh van tim là một trong những nguyên nhân gây suy tim, chiếm một tỷ lệ đáng kể trong các bệnh nhân tim mạch ngoại trú. Bài viết trình bày xác định mối liên quan, tương quan giữa nồng độ NT-pro BNP huyết tương với hình thái chức năng tim ở bệnh nhân suy tim do bệnh van tim. | TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 527 - th ng 6 - sè 2 - 2023 LIÊN QUAN TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ NT-PRO BNP HUYẾT TƯƠNG VỚI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG TIM Ở BỆNH NHÂN SUY TIM DO BỆNH VAN TIM Cao Trường Sinh1 TÓM TẮT correlation between NT-proBNP concentration and ejection fraction EF with r p vietnam medical journal n02 - JUNE - 2023 pro BNP bằng máy Elecsys system NT-proBNP và LVDd 1010 2010 Modular analytics E170. Nhận xét Biểu đồ trên cho thấy có mối - Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS tương quan thuận giữa nồng độ NT-proBNP và LVDd với r p75 14 11 25 P Tổng 36 46 82 100 Tuổi trung Biểu đồ . Mối tương quan giữa nồng độ bình X SD NT-proBNP và LVM Nhận xét Biểu đồ trên cho thấy có mối Nữ chiếm tỷ lệ nhiều hơn nam tương quan thuận giữa nồng độ NT-proBNP và tuổi trung bình là độ tuổi từ 50-75 LVM với r . . Tương quan giữa nồng độ NT- proBNP với chức năng và hình thái cấu trúc thất trái . Tương quan giữa nồng độ NT- proBNP huyết thanh với chức năng thất trái EF Biểu đồ . Mối tương quan giữa nồng độ NT-proBNP và LVMI Nhận xét Biểu đồ trên cho thấy có mối tương quan thuận giữa nồng độ NT-proBNP và LVMI với r p TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 527 - th ng 6 - sè 2 - 2023 về nồng độ NT-proBNP ở bệnh nhân suy tim trên Như vậy vai trò của NT-proBNP có ý nghĩa 58 đối tượng khi khảo sát quan hệ giữa mức độ đánh giá rối loạn chức năng thất trái với phân suy tim và phân suất tống máu thấy mức độ suy suất tống máu EF càng thấp thì nồng độ NT- tim càng nặng phân suất tống máu càng giảm và proBNP tăng càng cao một cách có ý nghĩa. khi khảo sát sự tương quan giữa phân suất tống . Ttương quan giữa hình thái cấu máu và nồng độ NT-proBNP ở bệnh nhân suy trúc thất trái LVDd LVM LVMI với nồng tim thấy có sự tương quan nghịch với hệ số độ NT-proBN tương quan r là . Khi khảo sát mối tương quan giữa chỉ số giữa phân suất tống máu thất trái và NT-proBNP LVDd và .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.