Sự lệch pha giữa tăng trưởng kinh tế và một số biến số vĩ mô ở Việt Nam: Thực nghiệm từ phân tích Wavelet

Bài viết Sự lệch pha giữa tăng trưởng kinh tế và một số biến số vĩ mô ở Việt Nam: Thực nghiệm từ phân tích Wavelet trình bày mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài; Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng; Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và toàn cầu hóa. | SỰ LỆCH PHA GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ MỘT SỐ BIẾN SỐ VĨ MÔ Ở VIỆT NAM THỰC NGHIỆM TỪ PHÂN TÍCH WAVELET Bùi Hoàng Ngọc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Email Nguyễn Xuân Trường Trường Đại học Tài chính Marketing Email Mã bài báo JED - 178 Ngày nhận 24 5 2021 Ngày nhận bản sửa 27 6 2021 Ngày duyệt đăng 05 11 2021 Tóm tắt Sự phong phú của những nghiên cứu trước về mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài tiêu thụ điện năng toàn cầu hóa và tăng trưởng kinh tế vẫn không thể khỏa lấp một số câu hỏi thuộc dạng bản chất của các quan hệ này. Ứng dụng kỹ thuật phân tích Wavelet cho dữ liệu vĩ mô của Việt Nam từ 1986 đến 2018 nghiên cứu này tìm được bằng chứng là tiêu thụ điện năng có tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế ở mọi miền tần số trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ ảnh hưởng mạnh trong giai đoạn 1988-2000 ở miền tần số cao và sau 2005 lại mạnh ở miền tần số thấp. Tương tự ở miền tần số thấp thì tác động của toàn cầu hóa đến tăng trưởng kinh tế là yếu hơn so với miền tần số cao. Khám phá sự lệch pha có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế chính sách do vậy nghiên cứu có đóng góp nhất định cả lý thuyết và thực nghiệm trong phân tích mối quan hệ giữa các biến số vĩ mô của Việt Nam. Từ khóa Tăng trưởng kinh tế tiêu thụ năng lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài Việt Nam phân tích Wavelet. Mã JEL C32 C58 E22 F15 O20. The phase difference between economic growth and some macro-economic variables in Vietnam Empirical evidence by Wavelet analysis Abstract The previous studies on the relationship between foreign direct investment FDI power consumption globalization and economic growth still cannot fill in some questions of the nature of these relationships. This study aims to explore the phase difference between economic growth and FDI energy consumption globalization in the case of Vietnam from 1986 to 2018. By applying Wavelet analysis the results found that energy consumption had a strong influence over all of the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    51    1    07-12-2023
110    60    2    07-12-2023
13    73    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.