Giáo dục liêm chính, nhận thức liêm chính và đưa hối lộ ở thanh niên Việt Nam

Bài viết Giáo dục liêm chính, nhận thức liêm chính và đưa hối lộ ở thanh niên Việt Nam nghiên cứu tác động của giáo dục liêm chinh và nhận thức liêm chính tới đưa hối lộ của thanh niên dựa trên số liệu Khảo sát Liêm chính trong Thanh niên và Khảo sát Hiệu quả Quản trị Hành chính công Cấp tỉnh Việt Nam. | GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH NHẬN THỨC LIÊM CHÍNH VÀ ĐƯA HỐI LỘ Ở THANH NIÊN VIỆT NAM Lê Quang Cảnh Viện Phát triển Bền vững Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Email canh@ Mã bài JED - 390 Ngày nhận bài 02 09 2021 Ngày nhận bài sửa 01 12 2021 Ngày duyệt đăng 04 5 2022 Tóm tắt Bài viết này nghiên cứu tác động của giáo dục liêm chinh và nhận thức liêm chính tới đưa hối lộ của thanh niên dựa trên số liệu Khảo sát Liêm chính trong Thanh niên và Khảo sát Hiệu quả Quản trị Hành chính công Cấp tỉnh Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy i thanh niên tham gia giáo dục liêm chính có nhận thức liêm chính tốt hơn gắn với xác suất đưa hối lộ cao hơn ii thanh niên có ý định hành vi liêm chính có xác suất đưa hối lộ thấp hơn iii tác động của giáo dục liêm chính tới xác suất đưa hối lộ của thanh niên giảm đi ở các tỉnh có chỉ số kiểm soát tham nhũng tốt hơn. Kết quả này ngụ ý rằng tồn tại khoảng cách từ giáo dục liêm chính nhận thức liêm chính tới hành vi tham nhũng của thanh niên. Đồng thời chúng cung cấp bằng chứng cho thiết kế chương trình giáo dục liêm chính và chính sách phòng chống tham nhũng trong thanh niên Việt Nam. Từ khóa Giáo dục liêm chính Nhận thức liêm chính Tham nhũng Thanh niên. Mã JEL C21 D73 I25 Integrity education integrity awareness and bribe-giving among young people in Vietnam Abstract This paper estimates the impact of integrity education and integrity awareness on bribe-giving among young people using data from the Youth Integrity Survey and Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index. Empirical results show that i young people who participated in integrity education and those with better integrity awareness positively associate with the probability of corruption ii young people with better behavioral intention of integrity have a lower probability of corruption and iii the impact of integrity education on the corruption among young people decrease in the provinces with higher corruption control index. These findings imply an

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.