Vai trò thể chế đối với tác động của tăng trưởng kinh tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến môi trường tại các quốc gia Châu Á

Bài viết Vai trò thể chế đối với tác động của tăng trưởng kinh tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến môi trường tại các quốc gia Châu Á đánh giá vai trò của chất lượng thể chế quốc gia, được phản ánh theo bộ chỉ số quản trị toàn cầu (Worldwide Governance Indicators – WGI), trong mối quan hệ tương tác với tăng trưởng kinh tế cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ảnh hưởng đến môi trường. | VAI TRÒ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC QUỐC GIA CHÂU Á Nguyễn Việt Hồng Anh Trường Đại học Tài chính Marketing Email nvhanh@ Hồ Thủy Tiên Trường Đại học Tài chính Marketing Email tienht@ Mã bài JED-987 Ngày nhận 21 10 2022 Ngày nhận bản sửa 05 12 2022 Ngày duyệt đăng 06 12 2022 DOI Tóm tắt Bài viết đánh giá vai trò của chất lượng thể chế quốc gia được phản ánh theo bộ chỉ số quản trị toàn cầu Worldwide Governance Indicators WGI trong mối quan hệ tương tác với tăng trưởng kinh tế cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ảnh hưởng đến môi trường. Bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng động S-GMM trên mẫu nghiên cứu 45 quốc gia khu vực Châu Á giai đoạn 2002-2020 kết hợp với kỹ thuật phân tích biến tương tác kết quả cho thấy khi chất lượng thể chế quốc gia được nâng cao thì tác động của tăng trưởng kinh tế cũng như FDI gây ra lượng phát thải khí CO2 trong không khí sẽ được giảm thiểu. Từ kết quả nghiên cứu bài viết đúc kết một số hàm ý chính sách liên quan đến nâng cao chất lượng thể chế ở các khía cạnh khác nhau nhằm góp phần cải thiện môi trường bởi những ảnh hưởng từ tăng trưởng kinh tế và FDI tại các nước Châu Á. Từ khóa Tăng trưởng kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài thể chế môi trường Châu Á. Mã JEL O43 E60 F21 Q56. The role of institution in controlling impacts of economic growth and foreign direct investment on the environment in Asian countries Abstract The aim of this article is analyzing the role of institutional quality measured by 6 different aspects according to the set of governance indicators Worldwide Governance Indicators - WGI in controlling some impacts of economic growth as well as foreign direct investment FDI on the environment. By applying the regression method called as S-GMM on the dynamic panel data of 45 Asian countries in the period 2002-2020 and interactive variable analysis the results show that a higher level of national .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.