Giải pháp liên kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bài viết sẽ tập trung nghiên cứu một số giải pháp liên kết với doanh nghiệp để có thể nâng cao được chất lượng đào tạo nguồn nhân lực dưới tác động cách mạng . với mong muốn nhà trường sẽ có thêm nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. | International Conference on Smart Schools 2022 GIẢI PHÁP LIÊN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 BUSINESS ASSOCIATE SOLUTION IS AIMED TO ENHANCE THE QUALITY OF TRAINING IN THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION ThS. Nguyễn Mỹ Tiên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Email nguyenmytien1711@ TỪ KHÓA TÓM TẮT Cách mạng nguồn nhân Bối cảnh nhà trường muốn đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao lực chất lượng cao dạy và học dưới tác động của cách mạng thì trường phải nghiên cứu đến một vấn đề thông minh liên kết doanh đó là liên kết với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo đây nhiệm vụ quan nghiệp. trọng và rất là cấp thiết. Kết quả liên kết với doanh nghiệp sẽ tránh được trường hợp đào tạo sinh viên không sát với thực tế không ứng dụng khoa học thay đổi máy móc thiết bị tư liệu quy trình công nghệ sản xuất. tránh được việc sinh viên ra trường không có việc làm trong khi doanh nghiệp thì khó tuyển dụng được người phù hợp. Bàn luận bài viết sẽ tập trung nghiên cứu một số giải pháp liên kết với doanh nghiệp để có thể nâng cao được chất lượng đào tạo nguồn nhân lực dưới tác động cách mạng . với mong muốn nhà trường sẽ có thêm nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. KEY WORDS ABSTRACT Industry high Context the school would like to train human as a qualified resources performance human resources that is based on effection of the 4th industrial revolution then bussiness smart teaching and learning associate of trainning is a solution which is researched and investigated this business links. is very important and necessary mission. Result the training is not closely to reality no scientific applications the changing of machine equipment document process production technology will be avoided by bussiness associate. also it can help avoid amp decrease a joblessness of freshers who is just graduated as well as many companies hardly looks for suitable candidates. Discussion an article .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.