Một số giải pháp nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên đáp ứng mô hình đào tạo theo hướng đại học ứng dụng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! | International Conference on Smart Schools 2022 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP SOME SOLUTIONS TO ENHANCE THE QUALITY OF THE TEACHER RESPONSIBILITIES TO THE UNIVERSAL ORIGINAL TRAINING MODEL IN THE CONCERN OF INDUSTRIAL REVOLUTION ThS. Võ Thị Kim Thư Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email vothikimthu@ Keywords TÓM TẮT Revolution Bối cảnh Cách mạng công nghiệp tạo ra cơ hội và thách thức trong việc University of application nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên theo hướng đại học ứng dụng Quality of lecturers Kết quả Xuất phát từ chất lượng của đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng Từ khóa Lý Tự trọng Tp. HCM Cách mạng công nghiệp Bàn luận Nên có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ Đại học ứng dụng Chất giảng viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. lượng giáo viên ABSTRACT Context Industry creates opportunities and challenges in improving the quality of teaching staff in the direction of applied universities. Result Starting from the quality of teachers at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City. Discussion There should be specific solutions to improve quality of lecturers at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City today. 1. Đặt vấn đề Cách mạng công nghiệp CMCN là cuộc cách mạng có tốc độ phát triển nhanh chưa từng có trong lịch sử đã và đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội trong đó có giáo dục đào tạo. Sự tác động đó đã và đang đặt ra những yêu cầu vô cùng cấp bách cho sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục-đào tạo GD-ĐT nhất là đối với hình thức đào tạo theo định hướng đại học ứng dụng. Chương trình đào tạo đại học định hướng ứng dụng là chương trình đào tạo có mục tiêu và nội dung xây dựng theo hướng phát triển kết quả nghiên cứu cơ bản ứng dụng các công nghệ nguồn thành các giải pháp công nghệ quy trình quản lý thiết kế các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    24    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.