Chiến lược và giải pháp phát triển theo hướng đại học ứng dụng tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM đến năm 2025 định hướng 2030

Bài nghiên cứu đóng góp những định hướng, chiến lược của Trường theo hướng đại học ứng dụng thông qua những quan điểm và những mục tiêu từ tổng quát cho đến mục tiêu chi tiết để từ đó đưa ra những giải pháp phát triển của Trường theo hướng đại học ứng dụng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM đến năm 2025 định hướng 2030. | International Conference on Smart Schools 2022 CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM ĐẾN NĂM 2025 ĐỊNH HƯỚNG 2030 STRATEGIES AND SOLUTIONS TO DEVELOP TOWARDS AN APPLIED UNIVERSITY AT LY TU TRONG COLLEGE IN HO CHI MINH CITY TO 2025 AND ORIENTATION TO 2030 ThS. Hồ Gia Bảo Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email hogiabao@ Từ khóa TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp phát triển theo hướng đại học ứng Chiến lược và dụng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM hiện nay từ đó góp phần tạo động lực để giải pháp Đại học Trường phấn đấu trở thành Trường đại học ứng dụng theo đề xuất của UBND Thành phố Hồ ứng dụng Trường Chí Minh trong thời gian tới. Cao đẳng Lý Tự Bối cảnh Theo tờ trình UBND gửi Bộ Giáo dục - Đào tạo năm 2021 thì Trường Trọng TP. HCM Đại học Lý Tự Trọng được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Lý Công nghệ . Tự Trọng . Đề án thành lập đã được trường xây dựng từ năm 2017 thì việc nâng Key word cao chất lượng và đưa ra chiến lược phát triển tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng theo hướng đại học ứng dụng vừa là tiền đề cho Trường trở thành một trong những Trường Strategies and chủ lực của TP. HCM vừa là động lực thúc đẩy cho Trường sớm trở thành trường Đại học solutions University theo hướng ứng dụng trong tương lai. of Applied Sciences Ly Tu Trong Kết quả Bài nghiên cứu đóng góp những định hướng chiến lược của Trường theo hướng College in Ho Chi đại học ứng dụng thông qua những quan điểm và những mục tiêu từ tổng quát cho đến mục Minh City. tiêu chi tiết để từ đó đưa ra những giải pháp phát triển của Trường theo hướng đại học ứng Technology . dụng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM đến năm 2025 định hướng 2030. Bàn luận Nghiên cứu đã chỉ ra những quan điểm chiến lược phát triển và những mục tiêu cần đạt được tại Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM cho đến năm 2025 định hướng 2030 trong thời kì chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    71    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.