Tăng cường hợp tác đào tạo với doanh nghiệp để phát triển mô hình đại học ứng dụng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết phân tích tầm quan trọng, những khó khăn, rào cản, từ đó đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh tăng cường hợp tác đào tạo với doanh nghiệp để phát triển mô hình trường đại học ứng dụng thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp . | International Conference on Smart Schools 2022 TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ENHANCED TRAINING COOPERATION WITH ENTERPRISE TO DEVELOP THE APPLICATION UNIVERSITY MODEL IN THE CONTEXT OF INDUSTRIAL REVOLUTION ThS. Nguyễn Thị Minh Thùy Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email nguyenthiminhthuy@ Từ khóa liên kết đào TÓM TẮT tạo đại học ứng dụng đào tạo Bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp tác động mạnh mẽ đến doanh nghiệp công nghệ nhiều lĩnh vực nhiều khía cạnh trong đời sống xã hội trong đó đặc biệt không thể thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc liên kết đào tạo giữa Nhà trường và doanh nghiệp là một công việc rất quan trọng giúp cải thiện chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng với sự phát triển của nền kinh tế và yêu cầu của xã hội theo tiến trình phát triển Trường Đại học Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng ứng dụng trong thời gian sắp tới. Kết quả Từ thực tiễn tác giả phân tích tầm quan trọng những khó khăn rào cản từ đó đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh tăng cường hợp tác đào tạo với doanh nghiệp để phát triển mô hình trường đại học ứng dụng thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp . Bàn luận Tăng cường hợp tác đào tạo với doanh nghiệp là một trong những giải pháp để phát triển mô hình trường đại học ứng dụng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp . Keywords ABSTRACT Training Cooperation Context The industrial revolution has a strong impact on many applied university enterprise fields and aspects of social life especially high-quality human resources. The training technology training link between the University and enterprises is a very important job to help improve the quality of human resources to respond to the development of the economy and the requirements of society according to the development process of the University. study Ly Tu Trong Ho Chi Minh City in the direction of application in the near future. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.