Một số giải pháp tăng cường hợp tác giữa giảng viên và hướng dẫn viên tại doanh nghiệp nhằm phát triển khoa kinh tế theo hướng đại học ứng dụng

Mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là mô hình đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, Nhà trường đóng vai trò tích cực, chủ động, Doanh nghiệp đóng vai trò tiếp nhận, tương tác và cung cấp nguồn lực. Trong mô hình đào tạo này, sự hợp tác giữa giảng viên và hướng dẫn viên tại Doanh nghiệp đóng vai trò quyết định sự thành công của mô hình. | International Conference on Smart Schools 2022 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA GIẢNG VIÊN VÀ HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI DOANH NGHIỆP NHẰM PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ THEO HƯỚNG ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG SOME SOLUTIONS TO ENHANCE THE COOPERATION BETWEEN TEACHERS AND GUIDES AT COMPANY TO IMPROVE ECONOMIC DEPARTMENT IN THE UNIVERSITY OF APPLICATION ThS. Lưu Thị Thuý Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Luuthithuy@ Key word TÓM TẮT Cooperation in training Mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là mô hình Training model University amp đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn. Trong đó Nhà trường đóng vai trò Company Educational model tích cực chủ động Doanh nghiệp đóng vai trò tiếp nhận tương tác và cung associated with practice cấp nguồn lực. Trong mô hình đào tạo này sự hợp tác giữa giảng viên và hướng dẫn viên tại Doanh nghiệp đóng vai trò quyết định sự thành công của mô hình. Từ khoá ABSTRACT Hợp tác đào tạo Mô hình đào tạo Đại học amp Công ty Mô The training model that connects University and Enterprises is a training hình giáo dục gắn với thực tiễn model associated with practical requirements. In which the University is an active and proactive role and the Enterprises are the role of receiving interacting and providing resources. In this training model the cooperation between lecturers and guides at the Company decide in the success. 1. Mở đầu Trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp yếu tố cốt lõi của việc xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp là đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Phát triển mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp được xem là yêu cầu quan trọng được đặt ra. Quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là tất cả mọi hình thức tương tác trực tiếp hay gián tiếp có tính chất cá nhân hay tổ chức giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích của cả hai bên. Trong đó sự hợp tác giữa giảng viên và hướng dẫn viên tại Doanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.