Giải pháp chuyển đổi số trong đổi mới phướng pháp dạy và học của khoa May - Thời trang trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bài viết “Giải pháp chuyển đổi số giáo dục trong phương pháp dạy học của khoa May- Thời trang trường cao đẳng Lý Tự Trọng , đáp ứng mô hình đào tạo chất hượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” trên cơ sở vai trò chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực May- Thời trang và thực trạng nguồn lực chuyển đổi số của các doanh nghiệp may hiện nay. | International Conference on Smart Schools 2022 GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐỔI MỚI PHƯỚNG PHÁP DẠY VÀ HỌC CỦA KHOA MAY- THỜI TRANG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG ĐÁP ỨNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 SOLUTIONS FOR DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION IN TEACHING METHODS OF THE FACULTY OF GARMENT AND FASHION AT LY TU TRONG COLLEGE IN HO CHI MINH CITY. MEETING A HIGH-QUALITY TRAINING MODEL IN THE CONTEXT OF THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION ThS. Chế Vân Cầm Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email chevancam@ Từ khóa TÓM TẮT Chuyển đổi số phương Bài viết Giải pháp chuyển đổi số giáo dục trong phương pháp dạy học pháp giảng dạy chuyển đổi số của khoa May- Thời trang trường cao đẳng Lý Tự Trọng đáp ứng ngành công nghiệp thời trang mô hình đào tạo chất hượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần phần mềm thiết kế thời trang thứ 4 trên cơ sở vai trò chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay chuyển đổi rô bốt may mặc. số trong lĩnh vực May- Thời trang và thực trạng nguồn lực chuyển đổi số của Keywords các doanh nghiệp may hiện nay. Digital transformation Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng và phát triển teaching methods the digital đất nước đặc biệt là sự nghiệp đổi mới nền giáo dục của Việt Nam trước sự transformation of the fashion phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số bài hội thảo đã đề xuất một số giải industry fashion design pháp chuyển số trong đổi mới phương pháp dạy học của khoa May- Thời software garment sewing trang trường cao đẳng Lý Tự Trọng với nội dung thiết kế các khóa robots. học trực tuyến E learning phương pháp học tập thông qua các dự án phương pháp học bằng ứng dụng thực tế ảo. SUMMARY Article quot Solutions for digital transformation of education in teaching methods of the Faculty of Garment and Fashion at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City. Meeting a high-quality training model in the context of the 4th industrial revolution quot Based on the role of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    25    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.