Chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp dạy và học tại khoa May – Thời trang trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bài viết trình bày thực trạng của tập thể giảng viên và sinh viên khoa May – Thời trang. Từ đó tác giả đề xuất các giải pháp giúp tập thể giảng viên và sinh viên khoa May – Thời trang chủ động đổi mới phương pháp dạy và học nhằm đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. | International Conference on Smart Schools 2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC TẠI KHOA MAY THỜI TRANG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP ỨNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ DIGITAL TRANSFORMATION IN INNOVATION OF TEACHING AND LEARNING METHODS AT THE FASHION OF GARMENTS - FASHION COLLEGES OF HO CHI MINH CITY MEETS THE HIGH QUALITY TRAINING MODEL IN THE COURT ThS. Lâm Thị Phương Thùy Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email lamthiphuongthuy@ Keywords TÓM TẮT Teacher students renew Bài viết trình bày thực trạng của tập thể giảng viên và sinh viên khoa method teach learn May Thời trang. Từ đó tác giả đề xuất các giải pháp giúp tập thể giảng viên và sinh viên khoa May Thời trang chủ động đổi mới phương pháp dạy và học nhằm đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng Từ khóa công nghiệp lần thứ tư. Giảng viên sinh viên Bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp đổi mới phương pháp dạy học Kết quả Tập thể giảng viên và sinh viên khoa May - Thời trang chủ động đổi mới phương pháp dạy và học nhằm đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bàn luận Thực trạng của tập thể giảng viên và sinh viên khoa May - Thời trang và đề xuất giải pháp. ABSTRACT The article presents the situation of the Garment and Fashion Department s Teachers and Students. Since the author proposes solutions to help Teachers and Students of the Garment and Fashion Department actively in innovating their teaching and learning methods to meet the requirements of high quality training in the fourth industrial revolution. Context The fourth Industrial Revolution. Result Teachers and Students of the Garment and Fashion Department innovate their teaching and learning methods actively to meet the requirements of high quality training in the fourth industrial revolution. Discussion The situation and solutions of Teachers and Students of the Garment and

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    35    1    26-09-2023
53    61    1    26-09-2023
55    56    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.