Phát triển trường thông minh theo hướng đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp ở sinh viên tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày mô hình phát triển trường thông minh theo hướng đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp ở sinh viên tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chi Minh. Và từng bước gầy dựng phong trào khởi nghiệp xuất phát từ phong trào của Đoàn với lực lượng đoàn viên năng động, sau đó là sẽ lan rộng ra với sự tham gia của sinh viên tất cả các khoa. | International Conference on Smart Schools 2022 PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÔNG MINH THEO HƯỚNG ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO KHỞI NGHIỆP Ở SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DEVELOP SMART SCHOOLS IN THE DIRECTION OF PROMOTING ENTREPRENEURSHIP AT LY TU TRONG COLLEGE IN HO CHI MINH CITY ThS. Phạm Thị Thanh Thúy Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Email phamthithanhthuy@ Từ khóa TÓM TẮT Khởi nghiệp quy trình Bài viết trình bày mô hình phát triển trường thông minh theo hướng đẩy khởi nghiệp công nghệ mạnh phong trào khởi nghiệp ở sinh viên tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tư duy khởi nghiệp mô hình thành phố Hồ Chi Minh. Và từng bước gầy dựng phong trào khởi nghiệp xuất khởi nghiệp thành công phát từ phong trào của Đoàn với lực lượng đoàn viên năng động sau đó là sẽ Keywords lan rộng ra với sự tham gia của sinh viên tất cả các khoa. Từ sự tham gia khởi nghiệp sinh viên sẽ học được những kỹ năng mềm kỹ năng làm việc nhóm Startup start-up process kỹ năng tự học hỏi nghiên cứu và học suốt đời. Cuối cùng là cần phát triển technology và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp ở sinh viên tại trường Cao đẳng Lý Tự entrepreneurial mindset Trọng thành phố Hồ Chi Minh. successful start-up model Bối cảnh Phát triên theo mô hình trường thông minh. Kết quả Tập thể giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chi Minh tham gia tích cực vào phong trào khởi nghiệp cấp trường để từ đó tham gia các cấp cao hơn. Bàn luận Phát triển và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp ở sinh viên tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chi Minh. ABSTRACT The article presents a model of smart school development in the direction of promoting the entrepreneurship movement among students at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh city. And gradually build up the startup movement from Youth Union s movement with dynamic union members then it will spread with the paticipation of students from all departments. From paticipating in entrepreneurship students will learn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.