Tác động của chuyển đổi số đối với hoạt động giảng dạy và học tập hiện nay ở trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết đề xuất một số yêu cầu cụ thể đối với giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trước yêu cầu của chuyển đổi số hiện nay. | International Conference on Smart Schools 2022 TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP HIỆN NAY Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IMPACTS OF DIGITAL CONVERSION FOR TEACHING AND LEARNING AT LY TU TRONG COLLEGE HO CHI MINH CITY ThS. Hoàng Thị Trang ThS. Cao Thị Hồng Thắm Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email hoangthitrang@ caothihongtham@ Keywords TÓM TẮT Digital conversion Bối cảnh Chuyển đổi số trong giáo dục là xu thế tất yếu trong bối cảnh cuộc impact request Cách mạng công nghiệp hiện nay. Một trong những tác động tích cực mà chuyển lecturers student đổi số đem lại trong giáo dục là đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy học. Kết quả Bài viết đề xuất một số yêu cầu cụ thể đối với giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trước yêu cầu của chuyển đổi số hiện nay. Bàn luận Tác động của chuyển đổi số trong dạy học yêu cầu đối với giảng viên và sinh viên trước yêu cầu chuyển đổi số. ABSTRACT Context Digital transformation in education is an inevitable trend in the current Industry context. One of the positive effects that digital transformation brings in education is to innovate methods and improve teaching quality. Result The article proposes some specific requirements for lecturers and students of Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City before the current requirements of digital transformation. Discussion Impact of digital transformation in teaching requirements for lecturers and students before digital transformation requirements. 1. Mở đầu Chuyển đổi số nói chung chuyển đổi số trong giáo dục nói riêng là xu thế tất yếu trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp hiện nay. Đặc biệt do tác động của đại dịch Covid-19 chuyển đổi số đã không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nền giáo dục của mỗi quốc gia khi có khoảng 1 5 tỷ học sinh - sinh viên trong đó hơn 90 học sinh các trường phổ thông sinh viên các trường cao đẳng đại học

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.