Giáo trình Xã hội học nhập môn - Trần Hữu Quang

Giáo trình Xã hội học nhập môn gồm 10 chương, cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về xã hội học bao gồm: xã hội và cá nhân - quá trình xã hội hóa; nhóm cơ bản trong xã hội; ý kiến, thái độ và định kiến; vị trí, vai trò và địa vị xã hội; sự điều tiết xã hội, giá trị, chuẩn mực và nghi thức; định chế xã hội; chức năng, cấu trúc và con người tác nhân; giai cấp xã hội và sự phân tầng xã hội; sự chuyển biến xã hội; . Mời các bạn cùng tham khảo! | lOMoARcPSD 15078701 Xã hội học nhập môn giáo trình có bổ sung và cập nhật Trần Hữu Quang Sài Gòn Tháng 5-2019 lOMoARcPSD 15078701 Mục lục Trang Mục lục. 1 Chương 1. Xã hội học là gì . 3 A. Đối tượng của xã hội học. 4 B. Những nhà sáng lập. 6 C. Phương pháp xã hội học. 14 D. Những kỹ thuật nghiên cứu. 20 E. Xã hội học và thực tiễn xã hội. 22 Chương 2. Xã hội và cá nhân. Quá trình xã hội hóa . 25 A. Con người với tư cách là thành viên xã hội . 25 B. Quá trình xã hội hóa. 29 C. Một thí dụ Nam giới và nữ giới trong xã hội . 34 D. Vài dòng kết luận . 36 Chương 3. Nhóm cơ bản trong xã hội. 39 A. Khái niệm nhóm. 40 B. Chức năng của nhóm. 42 C. Những công trình nghiên cứu đầu tiên về nhóm. 44 D. Người thủ lãnh trong nhóm. 56 E. Truyền thông trong nhóm. 60 F. Mạng lưới xã hội . 62 G. Nhóm cơ bản và xã hội đại chúng. 69 Chương 4. Ý kiến thái độ và định kiến . 72 A. Định nghĩa ý kiến và thái độ . 73 B. Thang thái độ. 75 C. Thái độ động cơ và niềm tin. 78 D. Cơ chế tri giác có chọn lọc. 79 E. Thái độ có thể thay đổi. 80 F. Định kiến . 81 G. Ý kiến tập thể và thái độ tập thể . 84 Chương 5. Vị trí vai trò và địa vị xã hội . 89 A. Vị trí và vai trò. 89 B. Những kỳ vọng nơi vai trò và sự cưỡng chế của xã hội. 94 C. Hai lý thuyết về vai trò. 98 D. Địa vị xã hội. 100 Chương 6. Sự điều tiết xã hội giá trị chuẩn mực và nghi thức . 103 A. Giá trị . 103 B. Chuẩn mực và quy tắc. 105 C. Sự tuân thủ và sự lệch lạc . 110 D. Nghi thức và biểu tượng . 116 Chương 7. Định chế xã hội . 121 A. Khái niệm định chế xã hội . 121 B. Quá trình định chế hóa . 125 C. Những đặc điểm của định chế. 129 Chương 8. Chức năng cấu trúc và con người tác nhân . 134 A. Lý thuyết chức năng luận. 134 1 lOMoARcPSD 15078701 B. Phương pháp phân tích chức năng . 138 C. Quan hệ nhân quả và phương pháp phân tích nhân quả. 141 D. Phương pháp phân tích cấu trúc. 143 E. Xây dựng mô hình và lý thuyết . 146 F. Phương pháp giả lập . 148 G. Nhân tố con người và hành động của tác nhân . 150 Chương 9. Giai cấp xã hội và sự phân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
136    61    3    15-04-2024
164    115    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.