Ảnh hưởng của hoạt động quản trị rủi ro đến chất lượng dồn tích trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động quản trị rủi ro đến chất lượng dồn tích trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Bằng cách áp dụng mô hình bình phương thông thường nhỏ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp có hoạt động quản trị rủi ro hiệu quả sẽ làm giảm chất lượng dồn tích, qua đo nâng cao chất lượng lợi nhuận. | ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỒN TÍCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM THE IMPACT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ON ACCRUALS QUALITY OF VIETNAMESE LISTED FIRMS TS. Nguyễn Thị Hoa Hồng Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương Tóm tắt Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động quản trị rủi ro đến chất lượng dồn tích trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Bằng cách áp dụng mô hình bình phương thông thường nhỏ nhất kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp có hoạt động quản trị rủi ro hiệu quả sẽ làm giảm chất lượng dồn tích qua đo nâng cao chất lượng lợi nhuận. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng chứng minh được các nhân tố khác bao gồm tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA hệ số thanh toán nhanh tuổi doanh nghiệp và tỷ lệ sở hữu nhà nước đều có những tác động nhất định đến chất lượng dồn tích trong các doanh nghiêp niêm yết tại Việt Nam. Từ khóa Chất lượng dồn tích chất lượng lợi nhuận quản trị rủi ro doanh nghiệp doanh nghiệp niêm yết Việt Nam Abstract The paper examines the impact of enterprise risk management on accruals quality in Vietnamese listed firms during 2010-2020. By applying Ordinary Least Square model the empirical results show that firms with efficient risk management will reduce accruals quality which leads to better earnings quality. In addition the paper also proves other factors including return on total assets ROA quick ratio firm age and state ownership have certain effects on accruals quality in Vietnamese listed firms. Keywords Accruals quality earnings quality enterprise risk management ERM listed firms Vietnam JEL Classifications M10 M20 M39 DOI https 1. Đặt vấn đề Chất lượng lợi nhuận thể hiện mức độ tương đồng giữa lợi nhuận được cung cấp trên báo cáo tài chính với tình hình thực tế của doanh nghiệp Perotti amp Wagenhofer 2014 . Đây là một trong những chỉ số tài chính quan trọng mà các nhà đầu tư sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    69    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.