Bước đầu xác định thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên mèo ở một số địa điểm tại Hà Nội và Hải Dương

Mục đích của nghiên cứu "Bước đầu xác định thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên mèo ở một số địa điểm tại Hà Nội và Hải Dương" là bước đầu xác định thực trạng nhiễm ký sinh trùng (KST) đường ruột ở mèo tại một số địa điểm thuộc Hà Nội và Hải Dương. | KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXIX SỐ 4 - 2022 BÖÔÙC ÑAÀU XAÙC ÑÒNH THÖÏC TRAÏNG NHIEÃM KYÙ SINH TRUØNG ÑÖÔØNG RUOÄT TREÂN MEØO ÔÛ MOÄT SOÁ ÑÒA ÑIEÅM TAÏI HAØ NOÄI VAØ HAÛI DÖÔNG Nguyễn Thị Hoàng Yến Đồng Thế Anh Nguyễn Thị Lan Anh Khoa Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu là bước đầu xác định thực trạng nhiễm ký sinh trùng KST đường ruột ở mèo tại một số địa điểm thuộc Hà Nội và Hải Dương. 162 mẫu phân mèo được xét nghiệm bằng phương pháp phù nổi sử dụng đường và phương pháp sa lắng formol-ether để xác định KST. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm chung KST ở mèo là 44 4 . Nghiên cứu đã xác định được Toxocara spp. 21 0 giun móc 16 1 Capillaria spp. 2 5 Diphyllobothrium spp. 3 7 Cystoisospora spp. 9 9 và Cryptosporidium spp. 1 2 . Các yếu tố độ tuổi và giới tính không ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm chung trong khi các yếu tố về tình trạng tẩy giun sán và phương thức chăn nuôi ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm KST trên mèo. Đây là một trong số rất ít các nghiên cứu về KST trên mèo ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu bước đầu cung cấp thông tin cơ bản cho bác sĩ thú y cũng như người nuôi mèo có kế hoạch phòng KST trên mèo nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng. Từ khóa Ký sinh trùng mèo Việt Nam. The current infection of intestinal parasites in cats in some areas of Ha Noi and Hai Duong Nguyen Thi Hoang Yen Dong The Anh Nguyen Thi Lan Anh SUMMARY The purpose of this study aimed to preliminarily detect the current infection of intestinal parasites in cats in some areas of Ha Noi and Hai Duong. One hundred and sixty-two cat fecal samples were collected and examined by sugar floatation and formaline-ether sedimentation techniques to determine parasites. The overall infection rate of cats with parasites was . The detected parasites were Toxocara spp. hookworms Capillaria spp. Diphyllobothrium spp. Cystoisospora spp. and Cryptosporidium spp. . The factors such as the age and gender of cats did not affect to the infection rate .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.