Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa" được thực hiện nhằm tìm hiểu, xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. | CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA THE FACTORS AND THE EXTENT OF THEIR INFLUENCE TO QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM OF TOURISM ENTERPRISES IN KHANH HOA PROVINCE Lê Thị Ngọc Thiện Khoa Du Lịch Đại học Khánh Hòa Tóm tắt Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu tác giả sau khi sơ lược lý thuyết và những nghiên cứu đã thực hiện tiến hành trao đổi thảo luận chuyên gia nhằm xác định các nhân tố tác động đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán. Tổng số phiếu khảo sát phát ra là 200 phiếu được phát ngẫu nhiên cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố trong 5 nhân tố được đề xuất trong mô hình nghiên cứu có tác động đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo mức độ tác động từ cao đến thấp là Chuyên gia bên ngoài Sự hỗ trợ của nhà Quản trị cấp cao Trình độ nhân viên kế toán và Mức độ trang bị CNTT. Dựa trên kết quả đạt được tác giả đưa ra những gợi ý về hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Từ khóa Nhân tố ảnh hưởng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp du lịch Abstract This study was conducted to understand and identify the factors and the extent of their influence to quality of accounting information system of tourism enterprises in Khanh Hoa province. In order to achieve the research objectives the author after briefly summarizing the theory and the previous studies the author conducted an exchange and discussion with experts to determine the factors affecting the quality of accounting information systems. A total of 250 questionnaires were distributed randomly to the tourism

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.