Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân vay thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Cần Thơ

Nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân vay thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Cần Thơ" nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân vay thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Cần Thơ. | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH TẬP 13 SỐ 1 2023 DOI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ Tất Duyên Thư1 Phan Ngọc Bảo Anh2 FACTORS AFFECTING INDIVIDUAL MORTGAGE CUSTOMERS ABILITY TO REPAY LOANS ON TIME AT KIEN LONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK CAN THO BRANCH VIETNAM Tat Duyen Thu1 Phan Ngoc Bao Anh2 Tóm tắt Nghiên cứu tìm ra các nhân tố ảnh Từ khóa khả năng trả nợ đúng hạn khách hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân vay thế chấp Ngân hàng TMCP hàng cá nhân vay thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Cần Thơ. Kiên Long chi nhánh Cần Thơ. Mẫu nghiên cứu được thu thập từ hồ sơ của 150 khách hàng cá nhân vay thế chấp còn dư nợ đến thời điểm Abstract This study examined the factors 31 12 2021 tại Ngân hàng TMCP Kiên Long chi affecting the ability of individual mortgage cus- nhánh Cần Thơ theo phương pháp chọn mẫu phi tomers to repay loans on time at Kien Long xác suất trong đó 119 khách hàng trả nợ đúng Commercial Joint Stock Bank Can Tho branch. hạn và 31 khách hàng trả nợ không đúng hạn. Số Data were collected from the records of 150 indi- liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS vidual mortgage customers with mortgage loans với các phương pháp được sử dụng gồm thống kê outstanding as of December 31 2021 at the Kien mô tả phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistic Long Commercial Joint Stock Bank Can Tho cho sáu nhân tố được đề xuất gồm nghề nghiệp branch using non-probability sampling of which thời hạn vay trình độ học vấn thu nhập số tiền 119 repaid their loans on time. The data were vay và mục đích sử dụng vốn vay. Kết quả nghiên analyzed by SPSS software with methods cứu cho thấy tất cả sáu nhân tố đều tác động đến used such as descriptive statistics and binary khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá logistic regression for six proposed factors oc- nhân vay thế chấp với mức ý nghĩa thống kê

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    96    3    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.