Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế toán quản trị chi phí theo phương pháp cải tiến liên tục “kaizen costing” tại các DN Nhật Bản trên địa bàn TP.HCM

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đo lường những yếu tố tác động đến việc áp dụng phương pháp Kế toán quản trị chi phí (KTQTCP) theo phương pháp cải tiến liên tục “Kaizen costing” tại các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản trên địa bàn Chí Minh. | CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ THEO PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN LIÊN TỤC KAIZEN COSTING TẠI CÁC DN NHẬT BẢN TRÊN ĐỊA BÀN FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF CONTINUOUS IMPROVEMENT MANAGEMENT ACCOUNTING quot KAIZEN COSTING quot AT JAPANESE ENTERPRISES IN HO CHI MINH CITY VIETNAM Trần Phúc Hậu Aureole Information Technology Inc. Mitani Sanyo Group TÓM TẮT Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đo lường những yếu tố tác động đến việc áp dụng phương pháp Kế toán quản trị chi phí KTQTCP theo phương pháp cải tiến liên tục Kaizen costing tại các doanh nghiệp DN Nhật Bản trên địa bàn Chí Minh. Trên cơ sở khảo sát phân tích xử lý đánh giá các kết quả đã thu được để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc áp dụng phương pháp Kế toán quản trị chi phí theo phương pháp cải tiến liên tục Kaizen costing tại các DN Nhật Bản nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hòa nhập và phát triển tại thị trường Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện phân tích 160 mẫu khảo sát tại các DN Nhật Bản ngành công nghệ thông tin trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng. Kỹ thuật phân tích bao gồm thống kê mô tả kiểm tra độ tin cậy thang đo phân tích EFA hồi quy tuyến tính. Có 05 nhân tố có tác động tích cực đến vận dụng phương pháp kế toán quản trị chi phí theo phương pháp cải tiến liên tục Kaizen costing tại các DN Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh gồm Nhân tố áp lực cưỡng ép phong cách lãnh đạo định hướng chiến lược cạnh tranh và năng lực kế toán viên. Từ khóa Quản trị chi phí DN Nhật Bản Kaizen costing. ABSTRACT The objective of the study is to identify and measure the factors that affect the application of the quot Kaizen costing quot continuous improvement cost accounting method in Japanese businesses in Ho Chi Minh City. Based on the survey analysis processing and evaluation of the results some solutions are proposed to enhance the application of the quot Kaizen costing quot cost management accounting method

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    86    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.