Các yếu tố tác động đến thành công của dự án đầu tư

Bài viết "Các yếu tố tác động đến thành công của dự án đầu tư" tổng kết các yếu tố quyết định đến thành công của dự án, kết quả nghiên cứu chỉ ra được nhóm 10 yếu tố hàng đầu có ảnh hưởng quyết định đến các dự án nói chung. | Các yếu tố tác động đến thành công của dự án đầu tư Factors affecting the projects success TS. Đặng Anh Tuấn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt Thành công của dự án là một khái niệm mơ hồ giữa các nhà nghiên cứu và thực hành. Nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng giải thích khi nào thì một dự án có thể được gọi là thành công nhưng vẫn chưa có sự thống nhất vì có nhiều bên liên quan và các quan điểm khác nhau trong một dự án. Trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về thành công đầu tiên và cần thiết là phải phân biệt giữa thành công của dự án và quản lý dự án thành công. Lưu ý rằng quản lý dự án tốt có thể góp phần tạo nên thành công của dự án nhưng không thể ngăn chặn được thất bại. Tiếp đến xác định đâu là yếu tố và tiêu chí quyết định thành công của dự án. Nghiên cứu tổng kết các yếu tố quyết định đến thành công của dự án kết quả nghiên cứu chỉ ra được nhóm 10 yếu tố hàng đầu có ảnh hưởng quyết định đến các dự án nói chung. Từ khoá dự án thành công tiêu chí thành công yếu tố thành công. Abstract Project success is a vague concept among researchers and practitioners. Many researchers have tried to explain when a project can be successful but a consensus still needs to be reached. Since a project has many stakeholders there are different views on the success of the project. In any discussion of success it is first and foremost necessary to distinguish between project success and successful project management. Good project management can contribute to a project s success but cannot prevent failure. Next is to determine the factors and criteria that determine the project s success. The study summarizes the factors that determine the success of the project. The research results indicate the top 10 factors that determine the project s success. Keywords project success success criteria success factors. JEL Classifications L74 L78 L79. DOI https 1 Giới thiệu Thành công của dự án là một khái niệm còn khá mơ hồ và khó nắm bắt vì

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
188    100    3    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.