Báo cáo: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử - Ban cơ yếu chính phủ

Chúng ta dều biết rằng, càng ngày Internet càng phát triển và các cách mà chúng ta có thể sử dụng nó cũng thay đổi theo. Khi một đối thủ cạnh tranh có thể truy nhập trái phép vào các thông báo và các thông tin số, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trước đây. Trong thương mại điện tử thì các mối quan tâm về an toàn thông tin luôn phải được đặt lên hàng đầu. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề an toàn trong phạm vi thương mại điện tử qua báo cáo: Nghiên Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử - Ban cơ yếu chính phủ. Nội dung bài báo cáo xoay quanh các vấn đề liên quan tới bảo mật thông tin; các hiểm họa đối với an toàn thương mại điện tử; thực thi an toàn cho thương mại điện tử; một số kỹ thuật an toàn cho thương mại điện tử; chứng chỉ điện tử; cơ sở hạ tầng khóa công khai; chữ ký điện tử và công nghệ cho chữ ký số. Mời bạn đọc tham khảo. | BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHÁNH “NGHIấN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THễNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” Thuộc đề tài : “Nghiờn cứu một số vấn đề kỹ thuật, cụng nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm - mó số ” Hà nội, thỏng 9 năm 2004 nội dung Ch−ơng 1: Các hiểm hoạ đối với an toàn th−ơng mại điện Giới thiệu .4 Các hiểm hoạ đối với sở hữu trí tuệ .7 Các hiểm hoạ đối với th−ơng mại điện tử 8 Ch−ơng 2: Thực thi an toàn cho th−ơng mại điện tử20 Bảo vệ các tài sản th−ơng mại điện tử20 Bảo vệ sở hữu trí Bảo vệ các máy Bảo vệ các kênh th−ơng mại điện tử .27 Đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch 36 Bảo vệ máy chủ th−ơng mại39 Tóm tắt41 Ch−ơng 3: Một số kỹ thuật an toàn áp dụng cho th−ơng mại điện .43 Mật mã đối Mật mã khoá công khai45 Xác thực thông báo và các hàm băm 60 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG