HỆ THỐNG CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ SỐ

Chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm hệ thống CA thử nghiệm tại Tổng cục thuế của đề tài ở dạng các mẫu thử nghiệm sử dụng mục tiêu an toàn trong thương mại điện tử. Ứng dụng này được phát triển trên cơ sở lý thuyết đã được trình bầy trong phần lý thuyết chung. | BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHÁNH “NGHIấN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THễNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” SẢN PHẨM SỐ 1: HỆ THỐNG CẤP PHÁT VÀ QUẢN Lí CHỨNG CHỈ SỐ Thuộc đề tài : “Nghiờn cứu một số vấn đề kỹ thuật, cụng nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Mó số ” Hà nội, thỏng 9 năm 2004 Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm hệ thống CA thử nghiệm tại Tổng cục thuế của đề tài ở dạng các mẫu thử sử dụng mục tiêu an toàn trong th−ơng mại điện tử. ứng ứng dụng này được phát triển trên cơ sở lý thuyết đã được trình bầy trong phần lý thuyết chung. Vì đây chỉ là những mẫu thử, nên khi áp dụng vào thực tế cần có những thay đổi về tham số để đảm bảo sự an toàn khi sử dụng. Tuỳ theo nhu cầu cụ thể mà chúng ta sẽ sử dụng những tham số phù hợp trong ứng dụng này. 2 Nội dung Mục tiêu . 2 I. Mô hình hoạt động 3 II. Chu trình cấp phát chứng chỉ. 4 A. Tổ chức cấp phát chứng chỉ tại các cục thuế. 5 1. Khởi động ch−ơng trình . 5 2. Đăng ký chứng chỉ . 3 3. Ký nhận và gửi yêu cầu 6 4. Nhận yêu cầu chứng 5. Xuất yêu cầu chứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    9    0    30-07-2021