BÁO CÁO: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”

Chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm thư điện tử an toàn của đề tài ở dạng các mẫu thử sử dụng mục tiêu an toàn trong thương mại điện tử. Ứng dụng này được phát triển trên cơ sở lý thuyết đã được trình bầy trong phần lý thuyết chung của đề tài. Vì đây chỉ là những mẫu thử, nên khi áp dụng vào thực tế cần có những thay đổi về tham số để đảm bảo sự an toàn khi sử dụng | BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHÁNH “NGHIấN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THễNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” SẢN PHẨM SỐ 2: THƯ ĐIỆN TỬ AN TOÀN Thuộc đề tài : “Nghiờn cứu một số vấn đề kỹ thuật, cụng nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Mó số ” Hà nội, thỏng 9 năm 2004 Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm th− điện tử an toàn của đề tài ở dạng các mẫu thử sử dụng mục tiêu an toàn trong th−ơng mại điện tử. ứng dụng này được phát triển trên cơ sở lý thuyết đã được trình bầy trong phần lý thuyết chung của đề tài. Vì đây chỉ là những mẫu thử, nên khi áp dụng vào thực tế cần có những thay đổi về tham số để đảm bảo sự an toàn khi sử dụng. Tuỳ theo nhu cầu cụ thể mà chúng ta sẽ sử dụng những tham số phù hợp trong ứng dụng này. 2 Nội dung Mục tiêu2 Các chức năng trong hệ thống 3 1. Khởi động ch−ơng trình 3 2. Gửi th− 4 th− 5 4. Đọc th− . 6 5. Xoá th− . 8 6. In th−. 8 7. Tạo th− mục chứa th− . 8 8. Copy, di chuyển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG