Hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 cao tuổi có mức lọc cầu thận

Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hạ đường huyết ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 cao tuổi có mức lọc cầu thận | vietnam medical journal n01B - APRIL - 2024 bệnh nhân để đơn giản hóa thủ tục hành chính 4. Phạm Nhật Yên 2008 Đánh giá sự hài lòng nhằm tiết kiệm thời gian cũng như tạo được sự của bệnh nhân tại khoa khám bệnh của bệnh viện Bạch Mai . hài lòng đối với bệnh nhân. Quan tâm đến những 5. Unicef 2016 . Khảo sát sự hài lòng báo cáo của ý kiến đóng góp phản ánh của người bệnh. người dân đối với dịch vụ y tế cho bà mẹ và trẻ em tại một số xã thuộc địa bàn khó khăn tỉnh Gia TÀI LIỆU THAM KHẢO Lai Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai. 1. Meyer R Spittel S Steinfurth L et al 2018 . 6. Kebede H. et al. Patient Satisfaction Towards Patient-reported outcome of physical therapy in Outpatient Pharmacy Services and Associated amyotrophic lateral sclerosis observational online Factors at Dessie Town Public Hospitals South study. JMIR Rehabil Assist Technol. Wollo North-East Ethiopia. Patient Prefer 2. Abdullah Alismail 2020 . The Use of the Net Adherence 2021. 15 p. 87-97. Promoter Score NPS in an Outpatient Allergy 7. Lee S Godwin OP Kim K Lee E. Predictive and Pulmonary Clinic An Innovative Look into factors of patient satisfaction with pharmacy Using Tablet-Based Tool vs Traditional Survey services in South Korea A cross-sectional study of Method national-level data. PLoS One. 2015 10 11 3. Wilberforce M Poll S Langham H Worden e0142269. doi A Challis D 2019 Measuring the patient 8. Khudair IF Raza SA. Measuring patients experience in community mental health services satisfaction with pharmaceutical services at a for older people a study of the net promoter public hospital in Qatar. Int J Health Care Qual score using the friends and family test in England. Assur. 2013 26 398 419. doi IJHCQA- Int J Geriatr Psychiatry. 03-2011-0025 HẠ ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CAO TUỔI CÓ MỨC LỌC CẦU THẬN TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 537 - th ng 4 - sè 1B - 2024 biến hơn ở người có mức lọc cầu thận thấp. đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    563    1    20-07-2024
3    259    1    20-07-2024
24    98    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.