Rãnh gót răng cửa: Một bất thường giải phẫu thường ít được chú ý đến

Rãnh gót răng cửa là một bất thường về mặt hình thái hay gặp ở răng cửa hàm trên, thường sẽ liên quan đến một tổn thương nha chu riêng biệt hoặc các tổn thương kết hợp nội nha – nha chu. Bài viết tóm lược lại các kiến thức của y văn thế giới để đưa ra định nghĩa, bản chất và phân loại của rãnh gót răng cửa cũng như các hướng xử trí đối với các trường hợp bệnh lý liên quan. | TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 537 - th ng 4 - sè 1B - 2024 O Day J. Ocular adnexal lymphoproliferative large cohort of patients with no evidence for an disease a series of 73 cases. Clinical amp association with Chlamydia psittaci. Blood. 2006 Experimental Ophthalmology. 2001 29 6 387- 107 2 467-472. doi blood-2005-06-2332 393. doi 6. Fernández CA Henry RK Shields CL et al. 2. Khalil MO Morton LM Devesa SS et al. Ocular adnexal lymphoma A single-institution Incidence of marginal zone lymphoma in the retrospective study. Saudi J Ophthalmol. 2021 United States 2001-2009 with a focus on primary 35 3 230-238. doi 1319-4534. 343368 anatomic site. Br J Haematol. 2014 165 1 67-77. 7. Ma WL Yao M Liao SL et al. Chemotherapy doi alone is an alternative treatment in treating 3. Borie R Wislez M Thabut G et al. Clinical localized primary ocular adnexal lymphomas. characteristics and prognostic factors of Oncotarget. 2017 8 46 81329-81342. doi 10. pulmonary MALT lymphoma. European 18632 Respiratory Journal. 2009 34 6 1408-1416. doi 8. Zucca E Conconi A Martinelli G et al. Final Results of the IELSG-19 Randomized Trial of 4. Demirci H Shields CL Karatza EC Shields Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma JA. Orbital lymphoproliferative tumors analysis of Improved Event-Free and Progression-Free clinical features and systemic involvement in 160 Survival With Rituximab Plus Chlorambucil Versus cases. Ophthalmology. 2008 115 9 1626-1631 Either Chlorambucil or Rituximab Monotherapy. J . doi Clin Oncol. 2017 35 17 1905-1912. doi 5. Rosado MF Byrne GE Ding F et al. Ocular adnexal lymphoma a clinicopathologic study of a RÃNH GÓT RĂNG CỬA MỘT BẤT THƯỜNG GIẢI PHẪU THƯỜNG ÍT ĐƯỢC CHÚ Ý ĐẾN Hà Thu Hương1 Nguyễn Thị Hồng Minh1 Phạm Thanh Hà1 Vũ Ngọc Bảo1 TÓM TẮT endodontic and periodontic lesions. Disease severity and .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
171    261    4    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.