Phát huy vai trò của chính sách thuế trong hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Bài viết này sẽ phân tích rõ cơ sở lý luận về vai trò của chính sách thuế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu; phân tích thực trạng chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thời gian qua. Trên cơ sở đó, khuyến nghị một số giải pháp thuế hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thời gian tới. | Kỷ yếu hội thảo Quốc gia VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TRONG TÌNH HÌNH MỚI PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ TRONG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU Lê Xuân Trường Trưởng khoa Thuế và Hải quan Học viện Tài chính TÓM TẮT Chính sách thuế liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu bởi lẽ với người kinh doanh thuế là một trong các khoản chi phí của doanh nghiệp và các thủ tục hành chính thuế cũng là một trong những yếu tố quan trọng của môi trường đầu tư và kinh doanh. Bài viết này sẽ phân tích rõ cơ sở lý luận về vai trò của chính sách thuế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phân tích thực trạng chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thời gian qua. Trên cơ sở đó khuyến nghị một số giải pháp thuế hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thời gian tới. TỪ KHÓA Chính sách hỗ trợ thuế xuất khẩu. ĐẶT VẤN ĐỀ Chính sách thuế có liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu nói riêng và các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung. Nghiên cứu về vai trò của chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu liên quan chủ yếu đến ba nhóm doanh nghiệp 1 Doanh nghiệp kinh doanh thương mại hoạt động kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu 2 Doanh nghiệp sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là nước ngoài 3 Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu. Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu bao gồm chính sách chung đối với doanh nghiệp và chính sách riêng đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Chính sách thuế bao gồm chính sách về nghĩa vụ thuế và chính sách về thủ tục hành chính thuế. Khi nghiên cứu vấn đề này cần làm rõ các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của các vấn đề đó. Đồng thời cần chỉ làm rõ bối cảnh tình hình để có đánh giá hoặc đề xuất chính sách phù hợp. Những vấn đề quan trọng nhất tác động đến chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trong tình hình mới là Tác động thực thi Trụ cột 2 theo đề xuất của OECD về thuế tối thiểu toàn cầu và những bất ổn về tình hình kinh tế - chính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.