Evaluating the economic structural change of six coastal localities in Thanh Hoa using vector method and sustainable development indicators

Vector method (coefficient cos) and sustainable development indicators will be used to evaluate the economic structural change of six coastal localities in Thanh Hoa. Finding results show that the economic structural change in localities is towards more industrialization and modernity, faster shifting speed, per capita income increased while the poverty rate decreased. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    75    2    20-07-2024
20    90    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.