Luận văn tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam

Luận văn "Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu tình hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty, tìm hiểu về tình hình thực hiện các chế độ kế toán hiện hành, chế độ quản lý tài chính của Công ty TNHH Samdo Việt Nam; Nắm bắt được nội dung cơ bản của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của ngành thương mại nói chung và Công ty TNHH Samdo Việt Nam nói riêng. | BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - SINH VIÊN PHẠM THỊ PHƯƠNG LỚP CQ54 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SAMDO VIỆT NAM Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Mã số 21 NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS. NGUYỄN ĐÀO TÙNG Hà Nội - 2020 Luận văn tốt nghiệp i Học viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi các số liệu kết quả trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Sinh viên thực hiện Phạm Thị Phương Phạm Thị Phương CQ54 Luận văn tốt nghiệp ii Học viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i MỤC LỤC . ii LỜI MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 4. Phương pháp nghiên cứu . 3 5. Kết cấu chính của luận văn . 3 CHƯƠNG 1. . 5 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . 5 . Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa. . 5 . Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. . 5 . Khái niệm về kinh doanh . 5 . Khái niệm xác định kết quả kinh doanh . 5 . Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả kinh doanh . 5 . Yêu cầu quản lý đối với hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh . 5 . Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại . 6 . Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại . 7 . Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại . . 7 . Kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp thương mại . 7 Phạm Thị Phương CQ54 Luận văn tốt nghiệp iii Học viện Tài Chính . Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận . 8 . Chứng từ và tài khoản sử dụng . 9 . Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu . 10 . Phương pháp xác định giá vốn hàng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    90    2    18-07-2024
32    98    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.