Luận văn tốt nghiệp ngành Kế toán Doanh nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH dịch vụ phát triển quốc tế CHC JAPAN

Nghiên cứu đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH dịch vụ phát triển quốc tế CHC JAPAN” ta sẽ thấy được những thành tựu cũng như những hạn chế công tồn tại trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh của công ty. Từ đó, kiến nghị những biện pháp giúp công ty khắc phục được những tồn tại để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. | BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN THỊ TÂM CQ54 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ CHC JAPAN Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp Mã số 21 Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Phi Hùng HÀ NỘI - 2020 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH dịch vụ phát triển quốc tế CHC JAPAN là công trình nghiên cứu của riêng em các số liệu kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập là Công ty TNHH dịch vụ phát triển quốc tế CHC Japan. Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Tâm Sv Nguyễn Thị Tâm 1 CQ54 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BIỂU . 5 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ . 6 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 6 LỜI MỞ ĐẦU . 9 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ . 13 Những vấn đề cơ bản về kế toán Doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp dịch vụ . 13 Khái niệm về doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 13 Yêu cầu quản lý kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 14 Vai trò của kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 14 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp dịch vụ . 15 Nội dung cơ bản của kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp dịch vụ . 17 Kế toán doanh thu trong doanh nghiệp dịch vụ . 17 Kế toán chi phí trong doanh nghiệp dịch vụ. 24 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 36 . Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh cung cấp dịch vụ trong điều kiện áp dụng kế toán máy. 41 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ CHC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    85    1    20-07-2024
8    75    2    20-07-2024
5    76    1    20-07-2024
134    274    6    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.