Ebook Biophotonics and coherent systems in biology

Ebook "Biophotonics and coherent systems in biology" provides readers with contents including: from mitogenetic rays to biophotons; photon sucking as an essential principle of biological regulation; quantum squeezed state description of spectral decompositions of a biophoton signal and the possibility of remote intervention; biological structure as a converter of coherent radiation; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    364    1    18-06-2024
125    171    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.